fbpx ...

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

THỎA THUẬN LƯƠNG & THƯỞNG

THỜI GIAN THỬ VIỆC: 2 THÁNG | LƯƠNG CỨNG: 4 TRIỆU VNĐ + % HOA HỒNG

THÁNG ĐẦU KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG

không nhận được lương cứng, chuyển sang nhận ở tháng thứ 2.
Yêu cầu tháng thứ 2 phải có tối thiểu 2 hợp đồng & đạt doanh số tối thiểu 30 triệu thì được lãnh % từ các hợp đồng đó + lương cứng của tháng thứ 2 và cả tháng đầu.
Đạt chỉ tiêu => Làm chính thức.

THÁNG ĐẦU KHÔNG CÓ HĐ, THÁNG 2 CÓ HĐ NHƯNG KHÔNG ĐẠT DOANH SỐ:
=> 2 trường hợp sau:

* Tháng thứ hai chỉ được 1 hợp đồng, thì chỉ nhận % của hợp đồng đó => chuyển thành cộng tác viên không hưởng lương.
* Tháng thứ hai được 2 hợp đồng trở lên nhưng ko đạt doanh số => nhận % của hợp đồng đó + 70% lương cứng của tháng thứ 2. => Tiếp tục tháng thứ 3.

THÁNG THỨ 3 : LƯƠNG CỨNG 4 TRIỆU.

- Yêu cầu: tổng 3 tháng đầu đạt doanh số tối thiểu 45 triệu.
- Nếu không đạt doanh số => nhận % từ hợp đồng + 70% lương cứng => chuyển thành cộng tác viên không hưởng lương.

làm việc chính thức: Lương cứng: 5 triệu VNĐ + % hoa hồng

– Doanh số tối thiểu của tháng: 25 triệu.
– Tổng 3 tháng của quý đạt doanh số tối thiểu : 70 triệu.
– Tổng kết quý đạt 80 triệu => thưởng.
– Tổng kết quý không đạt doanh số tối thiểu => Chuyển về cộng tác viên không hưởng lương.

Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.