...

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

THỎA THUẬN LƯƠNG & THƯỞNG

THỜI GIAN THỬ VIỆC: 2 THÁNG | LƯƠNG CỨNG: 4 TRIỆU VNĐ + % HOA HỒNG

THÁNG ĐẦU KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG

không nhận được lương cứng, chuyển sang nhận ở tháng thứ 2.
Yêu cầu tháng thứ 2 phải có tối thiểu 2 hợp đồng & đạt doanh số tối thiểu 30 triệu thì được lãnh % từ các hợp đồng đó + lương cứng của tháng thứ 2 và cả tháng đầu.
Đạt chỉ tiêu => Làm chính thức.

THÁNG ĐẦU KHÔNG CÓ HĐ, THÁNG 2 CÓ HĐ NHƯNG KHÔNG ĐẠT DOANH SỐ:
=> 2 trường hợp sau:

* Tháng thứ hai chỉ được 1 hợp đồng, thì chỉ nhận % của hợp đồng đó => chuyển thành cộng tác viên không hưởng lương.
* Tháng thứ hai được 2 hợp đồng trở lên nhưng ko đạt doanh số => nhận % của hợp đồng đó + 70% lương cứng của tháng thứ 2. => Tiếp tục tháng thứ 3.

THÁNG THỨ 3 : LƯƠNG CỨNG 4 TRIỆU.

- Yêu cầu: tổng 3 tháng đầu đạt doanh số tối thiểu 45 triệu.
- Nếu không đạt doanh số => nhận % từ hợp đồng + 70% lương cứng => chuyển thành cộng tác viên không hưởng lương.

làm việc chính thức: Lương cứng: 5 triệu VNĐ + % hoa hồng

– Doanh số tối thiểu của tháng: 25 triệu.
– Tổng 3 tháng của quý đạt doanh số tối thiểu : 70 triệu.
– Tổng kết quý đạt 80 triệu => thưởng.
– Tổng kết quý không đạt doanh số tối thiểu => Chuyển về cộng tác viên không hưởng lương.

Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.