...

DỰ ÁN

[Tranh dán tường] – Siêng năng

Chương trình thiết kế: Photoshop/ Illustrator

Tranh mang tinh thần Phật giáo, có thể in ra trên decal trong hoặc decal mờ với kích thước chiều ngang trên 2m, dán lên tường phòng khách cực đẹp. Siêng năng tưới pháp khắp vườn TÂM,
Thiền khéo, hạt linh sẽ nãy mầm.
Tinh tấn công phu, chăm cây lớn,
Bồ để chánh quả, ắt đầy mâm.
Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.