...

DỰ ÁN

[Tranh dán tường] – Mai trúc

Chương trình thiết kế: Photoshop/ Illustrator

Tranh mang tinh thần Phật giáo, có thể in ra trên decal trong hoặc decal mờ với kích thước chiều ngang trên 2m, dán lên tường phòng khách cực đẹp. Có mùa xuân đến có hoa mai
Có phước thiện lành, có thiên thai,
Có Tuệ khai tâm, tinh tấn mãi
Có xuân Phước - Tuệ, thoát trần ai.
Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.