...

DỰ ÁN

[Tranh dán tường] – Bè vượt sông

Chương trình thiết kế: Photoshop/ Illustrator

Tranh mang tinh thần Phật giáo, có thể in ra trên decal trong hoặc decal mờ với kích thước chiều ngang trên 2m, dán lên tường phòng khách cực đẹp.
Phật pháp tựa như bè vượt sông
Giúp ta đoạn dứt bụi hồng trần.
Sông mê biển khổ dần vượt hết,
Đến bến rời bè lại về không.
Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.